Co považujete za klíčové parametry software pro personalistiku?

Hledáme software, který by dobře podporoval práci personálního oddělení. Při průzkumu jsme natrefili na pěkný přehled pro české prostředí. Po zobrazení konkrétní aplikace je pak vidět seznam srovnávacích parametrů. K těm tři dotazy:

  • chybí mezi nimi nějaký podstatný?
  • považujete některý parametr naopak za zcela irelevantní?
  • třetí dotaz vyplynul z návštěv stránek dodavatelů, kde velmi často zdůrazňují souladu s českou legislativou. Jakou legislativu tím mají na mysli + odráží se ve výčtu srovnávacích parametrů?

Dovolil bych si několik poznámek, aniž by to byly přímo odpovědi na položené dotazy. Pro personální systém obecně platí, že se jedná o velmi specifický systém, úzce navázaný na legislativu. A to zejména v oblastech pracovněprávních vztahů, důchodového pojištění, daňových předpisů, zdravotního pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Toto jsou společné předpisy platné napříč pro komerční sféru i státní správu a samosprávu. V případě státní správy a samosprávy však vstupují do hry další předpisy, které musí personální systém zohlednit a poskytnout uživatelům komfortní prostředí pro sledování a dodržování dodatečných parametrů, které komerční sféra obvykle neřeší a jsou nad rámec zákoníku práce. Jedná se zejména o požadavky a parametry spojené se zákonem o úřednících (312/2002), katalogem prací (222/2010) a zákonem o obcích (128/2000). Z těchto legislativních norem vyplývají požadavky týkající se přijímání zaměstnanců, ukončování pracovních poměrů, průběžného vzdělávání zaměstnanců spolu se zkouškami ZOZ a další. Například odměňování uvolněných i neuvolněných orgánů obce (radní, zastupitelé, členové komisí, …) je poměrně specifickou kapitolou personalistiky. Při výběru personálního systému pro samosprávu, typicky pro obec, bych za jeden z hlavních parametrů považoval zajištění včasného souladu s legislativními změnami napříč všemi výše jmenovanými okruhy legislativních norem. Jako samozřejmost pak beru přehledné prostředí, ergonomii ovládání a pokrytí všech oblastí personalistiky klíčových pro komerční sféru.
Z pohledu obce by bylo vhodné (ačkoliv je to jen utopické přání) kdyby stát, jako vrcholová instituce státní správy a samosprávy, byl schopný nabídnout obcím nějaký systém (nebo několik systémů vhodných pro malé, střední a velké obce) se státem garantovanou funkcionalitou, cenou, servisem a shodou s legislativou.

1 Like

Zdravím a děkuji za reakci. Pro mě velmi užitečný úvod do problematiky ze kterého jasně plyne, že SW pro personalistiku rozhodně není jen “trochu chytřejší evidence”. Je vlastně až překvapivé, kolik řešení pro malý český trh existuje (viz. výše), byť nedokážu odhadnout, kolik z nich vyhovuje též nároků veřejné správy.
Ve spolku tak máme hrubou představu o velikosti “sousta” a mě těší, že si midPoint, který personalistku má logicky za jeden z možných zdrojů autoritativních dat o uživatelích, vystačí s obyčejnou tabulkou.
(Mimochodem, z konzultace s jedním z českých implementátorů vyšlo najevo, že vyexportovanou tabulku dokonce upřednostňují, a to z důvodu potenciálního rizika při přímém přístupu k systému s citlivými osobními daty.)